Privacy Policy

Privatumo politika

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta Jums suprasti, kaip UAB ,,A. Mackevičiaus odontologijos klinika“, juridinio asmens kodas 124491377, adresas L. Stuokos – Gucevičiaus g. 9-9, Vilnius (toliau – Klinika / Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis. Privatumo Politikoje yra pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų kaip duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą.

Į Jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Šioje Privatumo politikoje mes pateikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą asmenų, kurie naudojasi Klinikos teikiamomis paslaugos, asmenų, kurie sutiko gauti Klinikos tiesioginės rinkodaros pranešimus, kandidatų į laisvą darbo vietą Klinikoje ir kt.

Privatumo politikoje yra nurodyta informacija apie tvarkomų asmens duomenų kiekį, tikslus, asmens duomenų šaltinius, gavėjus ir kt.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais ar kitomis priemonėmis nei nurodyta šioje Privatumo politikoje. Tokiu atveju, mes Jums apie tai pranešime atskiru Privatumo pranešimu.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klinika, įgyvendinama Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną.

Visais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, maloniai, prašome kreiptis į Klinikos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected].

Jūs taip pat galite susisiekti su Klinika el. paštu [email protected] arba siunčiant registruotą laišką adresu L. Stuokos – Gucevičiaus g. 9-9, Vilnius arba atvykus į Kliniką, adresu L. Stuokos – Gucevičiaus g. 9-9, Vilnius.

DUOMENŲ TVARKYMAS

Klinika asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Visus asmens duomenis renkame, saugome ir tvarkome vadovaudamiesi:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR arba Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
 • Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • kitų įstatymų, reglamentuojančių Jūsų teises, bei teisės aktų nuostatomis.

Jūsų asmens duomenų neperduodame jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti įstatymais, kitais teisės aktais arba, jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti arba, jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Odontologinių paslaugų teikimas;
 • Asmenų aptarnavimas;
 • Vaizdo stebėjimas turto ir apsaugos tikslais;
 • Asmenų edukacijos ir teikiamų paslaugų marketingo tikslais;
 • Klinikos rengiamų konkursų ir akcijų organizavimo ir vykdymo tikslais;
 • Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas;
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymas.

Asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs sudarote su mumis odontologinių ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartį, atsiunčiate savo CV ar kitą informaciją, susijusią su Jūsų įsidarbinimu Klinikoje, taip pat, kai pateikiate informaciją, būtiną dalyvauti Klinikos rengiamuose konkursuose ar akcijose.

Mes rinksime tik tokią informaciją, kuri yra būtina mūsų paslaugoms suteikti bei laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

Odontologinių paslaugų teikimas

Siekiant Jums tinkamai suteikti odontologines paslaugas, Klinika tvarko tokius Jūsų asmens duomenis: Odontologinių ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartyje esančius Kliento asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data ir kt.); Kliento pateiktus kitus asmens duomenis; specialių kategorijų duomenys (suteiktos paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos, specialistų suteiktų paslaugų ir paciento būklės aprašymai ir kt.).

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir (ar) sutarties, ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar) siekiant suteikti Jums sveikatos priežiūros paslaugas.

Jūsų asmens duomenys odontologinių paslaugų teikimo tikslu yra saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Mes visais atvejais įsipareigojame, kad visi surinkti Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinti tinkamą odontologinių paslaugų teikimą, su tuo susijusius kitus tikslus ir mus saistančių teisinių prievolių įvykdymą.

Asmens duomenų tvarkymas asmenų aptarnavimo atvejais

Klinika Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekiate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją nurodytais kontaktais Klinikos interneto svetainėje.

Klinika Jūsų asmens duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, atsakyti į Jūsų užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugodama ir gindama Klinikos teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t.y. kreipimusi į mus.

Jūsų asmens duomenys yra ištrinami per 1 metus nuo Jūsų kreipimosi išnagrinėjimo. Siekdami įgyvendinti Klinikos teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas, atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, tam tikrais atvejais gali būti saugomi ilgiau, tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tais atvejais, kai:

 • Būtina, kad Klinika galėtų apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios pradėtas tyrimas;
 • Esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Pabrėžiame, kad teikdami užklausas, klausimus ar kitą informaciją Klinikai, pateikite minimalų kiekį asmeninės informacijos. Pateikite tik tuos asmens duomenis, kurie būtini tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa atsakyti, įvykdyti.

Prašome laiško, prašymo, pridedamų dokumentų pavadinimuose nenaudoti vardo ir pavardės, tel. numerio, el. pašto adreso, banko sąskaitos numerio, specialių (jautrių duomenų) ir kt. Laiško, užklausos ar prašymo tekste, nenurodyti tokių asmens duomenų kaip asmens kodas, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų ir kitų perteklinių, nereikalingų duomenų.

Vaizdo stebėjimas turto ir apsaugos tikslais Klinikos patalpose

Jums lankantis Klinikoje, Jūs būsite filmuojami Klinikos laukiamajame ir registratūroje. Vaizdo stebėjimas yra vykdomas siekiant apsaugoti Jus, Jūsų bei Klinikos turtą.

Padaryti vaizdo įrašai yra saugomi 14 dienų nuo vaizdo įrašo sukūrimo.

Asmenų edukacija ir teikiamų paslaugų marketingas

Klinika, siekdama edukuoti visuomenę apie suteikiamas odontologines paslaugas ir vykdyti šių paslaugų marketingo programą, gali tvarkyti ir paviešinti savo Klientų asmens vaizdo duomenis (asmens atvaizdą, asmeniui suteikiamos odontologinės paslaugos proceso dalį) Klinikos interneto svetainėje bei socialinėse platformose kaip youtube.com ir / ar facebook.com.

Visais atvejais, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir paviešinami tik gavus Jūsų rašytinį sutikimą.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi 2 metus nuo Klinikos mokomosios ir / ar reklaminės medžiagos paskelbimo, išskyrus atvejus, kai Jūs atšauksite savo sutikimą anksčiau.

Informuojame, kad Jūs bet kuriuo metu turite teisę atšaukti savo sutikimą, susisiekdami su mumis el. paštu.

Konkursų ir akcijų organizavimas ir vykdymas

Klinika reguliariai organizuoja konkursus ir akcijas, kurių metu Klientai ir kiti asmenys gali laimėti Klinikos įsteigtus prizus. Klinika organizuodama ir vykdydama konkursą ir / ar akciją, gali tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, facebook.com paskyros duomenis, el. paštą ir kitus duomenys, kuriuos būtina pateikti konkretaus konkurso ar akcijos atveju.

Šiuo atveju, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. užsiregistravimu konkurse ir / ar akcijoje.

Klinika pabrėžia, kad Konkurso ir / ar akcijos laimėtojas gali būti paskelbtas šioje interneto svetainėje arba Klinikos facebook.com paskyroje paviešinant laimėtojo vardą ir pavardę.

Šiuo tikslu asmens duomenys bus saugomi 6 mėnesius nuo atitinkamo konkurso ar akcijos pasibaigimo (nugalėtojo paskelbimo ar konkurso ar akcijos pripažinimo neįvykusiu).

Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas

Klinika Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti kandidatų į laisvą darbo vietą administravimo tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis Bendrovei pateikiate siekdami prisijungti prie Klinikas komandos. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu. Nurodyti duomenys tvarkomi darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Prašome Jūsų nesiųsti jokiais asmeninės informacijos, kuri nėra susijusi su Jūsų profesiniais gebėjimais, kvalifikacija, nėra būtina Jūsų tinkamumui užimti atitinkamas pareigas įvertinti. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų, tokių kaip asmens kodas, šeiminė padėtis, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.

Jūsų gautus duomenis Klinika saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos, išskyrus atvejus, kai Jūs sutiksite, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi papildomus 1 (vienerius) metus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti Jūsų sutikimą papildomai Jūsų asmens duomenis tvarkyti 1 (vienerius) metus. Pabrėžiame, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki atitinkamo sutikimo atšaukimo.

Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

Klinika Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti kandidatų į laisvą darbo vietą administravimo tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis Klinikai pateikiate siekdami prisijungti prie Klinikos.

Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jūsų gautus duomenis, Klinika saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos.

Pabrėžiame, kad teikdami savo asmens duomenis turite vengti pateikti ir Klinikai nesiųsti perteklinės informacijos. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų tokių kaip asmens kodas, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.

Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų klasifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Klinikos teikiamas paslaugas, priminimus apie profilaktinius apsilankymus Klinikoje, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) arba tel. numeriu siųsime pasiūlymus dėl mūsų paslaugų teikimo, priminimus dėl profilaktinių apsilankymo arba paskambinsime.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Klinika tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį.

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 (vienerius) metus nuo paskutinės paslaugų suteikimo Jums dienos.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu ar paskambinę nurodytu tel. numeriu.

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Slapukai yra skirti užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą. 

Slapukų pagalba, Bendrovė gali rinkti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių, lankytojų IP adresą ir kt.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie mūsų interneto svetainės.

Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo laikasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
_cfduidSlapukas naudojamas individualaus interneto svetainės lankytojo identifikacijaiPrisijungus prie interneto svetainės1 metai 
_utmaSlapukas renka informaciją apie apsilankymų interneto svetainėje kiekįPrisijungus prie interneto svetainės, sutikus naudoti slapukus2 metaiInformacija, nurodanti, kiek kartų lankytojas prisijungė prie interneto svetainės, kada buvo pirmasis prisijungimas ir kada buvo paskutinis prisijungimas
_utmbSlapukas registruoja laiko žymą su tiksiu laiku, kai interneto svetainės lankytojas joje apsilankoPrisijungus prie interneto svetainės, sutikus naudoti slapukusSesijos metuLaiko momentas, kada lankytojas prisijungė prie interneto svetainės
_utmcUžregistruoja laiko žymeklį, nurodantį tikslų interneto svetainės atidarymo laikąPrisijungus prie interneto svetainės, sutikus naudoti slapukusSesijos metuLaiko momentas, kada lankytojas atsijungė nuo interneto svetainės
_utmtSlapukas naudojamas norint pagreitinti užklausas į serverįPrisijungus prie interneto svetainės, sutikus naudoti slapukusSesijos metuSkaičius, nurodantis, kokiu greičiu turėtų bendrauti interneto svetainė su Google Analytics
_utmzSlapukas renka duomenis apie tai, kur interneto svetainės lankytojas atėjo, kokia paieškos sistema buvo naudojama, kokia nuoroda buvo įjungta ir koks naudojamas paieškos terminasPrisijungus prie interneto svetainės, sutikus naudoti slapukus6 mėnesiaiInformacija, nurodanti iš kur lankytojas atėjo į interneto svetainę, kokią naršyklę naudojo, kokios nuorodos buvo paspaustos, kokie raktažodžiai naudojami bei vieta, iš kurios prisijungta prie interneto svetainės
frNaudojamas Facebook, kad pateiktų reklaminių produktų seriją, pavyzdžiui, trečiosios šalies pasiūlymus realiuoju laikuPrisijungus prie interneto svetainės3 mėnesiaiŠifruotas unikalus Facebook vartotojo ID ir naršyklės ID
trNaudojams Facebook, kad sulyginti stebėjimo pikselio įvykius su Facebook vartotojais, kai Facebook fr slapukas nepasiekiamas naršyklėjePrisijungus prie interneto svetainėsSesijos metuŠifruotas unikalus Facebook vartotojo ID ir naršyklės ID
cultureNaudojamas mackeviciai.lt sistemos nustatyti, kokią interneto svetainės kalbą yra pasirinkęs lankytojasPrisijungus prie interneto svetainėsNeturiPasirinktos kalbos interneto svetainėje identifikatorius
cookiesNustato, ar interneto svetainės lankytojas sutiko gauti slapukusSutikus gauti slapukusNeturiSutikimo laiko momentas
_fridNustato, kurio interneto svetainės lankytojo nuoroda pasinaudojo lankytojas patekdamas į interneto svetainęPrisijungus prie interneto svetainės naudojant unikalią kito vartotojo nuorodąNeturiInterneto svetainės vartotojo ID, pirminės nuorodos kelias, pirminės nuorodos projekto pavadinimas, Interneto svetainės vartotojo vardas ir pavardė.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime šią paskyrą tinkle “Facebook“ – @mackeviciai.odontologija.

Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome mūsų paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

DUOMENŲ TVARKYTOJAI. DUOMENŲ GAVĖJAI

Klinika, vadovaudamasi BDAR nuostatomis, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus. Su jais sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis atsižvelgiant į minėto reglamento reikalavimus. Duomenų subtvarkytojai negali būti pasitelkti be Klinikas sutikimo.

Klinika gali pasitelkti duomenų tvarkytojus atlikti tam tikrus asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūrų Klinikos vardu bei tik pagal Klinikos nurodymus. Trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis, parenkamos atidžiai ir vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais.

Tam tikromis aplinkybėmis Klinikos išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie jūsų asmens duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartis, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis būtų bent jau lygiavertis tam, kurį užtikrina Klinika bei reikalauja taikomi teisės aktai. Visi Klinikos vardu tvarkomi duomenys išlieka Klinikos kontrolėje. Nuolatos stebima atitiktis Klinikos nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektų teises Klinika įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Vieno mėnesio laikotarpį Klinika gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju Klinika per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.

Jums Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas užtikrina duomenų subjekto teises. Bet kuriuo metu, Klinikai tinkamai įsitikinus Jūsų tapatybe, turite teisę:

 • būti informuotas apie duomenų tvarkymą

Klinika Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad Klinika leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

 • susipažinti su tvarkomais duomenimis

Klinika Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinius. Klinika pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

 • reikalauti ištaisyti duomenis

Duomenų subjektas turi teisę Klinikos reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

 • reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

 • apriboti duomenų tvarkymą

Jūs galite reikalauti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jei tai atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtus kriterijus, pavyzdžiui, Klinikai nebereikia Jūsų asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant apginti teisinius reikalavimus; Jūs ginčijate duomenų tikslumą laikotarpiui, per kurį Klinika gali patikrinti asmens duomenų tikslumą ir pan.

 • į duomenų perkeliamumą

Tais atvejais, kai Klinika tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su Klinika pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o Klinika nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad Klinika Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

 • nesutikti

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Klinikos teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai Klinika duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

Kad įgyvendintumėte bet kurias šiame skirsnyje įvardytas teises, galite kreiptis:

 • elektroniniu paštu [email protected];
 • siųsdami registruotą laišką paštu, adresu L. Stuokos – Gucevičiaus g. 9-9, Vilnius registruotą laišką adresuojant UAB „A. Mackevičiaus odontologijos klinika“.

Nepaisant bet kokių kitų teisių gynimo priemonių, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI

Klinika apie asmens duomenų saugumo pažeidimą visuomet praneš Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, išskyrus, kai toks pažeidimas nekels pavojų asmenų teisėms ir laisvėms. Jei dėl pažeidimo pobūdžio ir rizikos rimtumo kiltų didelė grėsmė fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Klinika apie pažeidimą privalo pranešti ir Jums, kaip duomenų subjektui. Apie pažeidimus teikiami pranešimai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka.

Pranešime duomenų subjektui aiškia ir paprasta kalba (siunčiant pranešimą el. paštu, SMS, paštu ar pan.) turėtų būti pateikiama:

 • pažeidimo pobūdžio aprašymas;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys;
 • tikėtinų pažeidimo pasekmių aprašymas;
 • priemonių, kurių ėmėsi Klinika, kad būtų pašalintas pažeidimas, aprašymas;
 • kita informacija, kuri, Klinikos manymu, turėtų būti pateikta duomenų subjektui.

Jei pranešimo pateikimas pareikalautų neproporcingai daug pastangų, vietoj to, apie įvykusį pažeidimą Klinika paskelbs viešai savo interneto svetainėje.

Klinika esant pažeidimui pranešimo duomenų subjektui neteiks, jeigu: buvo įgyvendintos tinkamos apsaugos priemonės asmens duomenims, kuriems pažeidimas turėjo poveikio; iš karto po pažeidimo, Klinika ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms; tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų susisiekti su asmenimis. Tokiu atveju apie pažeidimą paskelbiama viešai.

DUOMENŲ SAUGUMAS

Klinika itin atidžiai saugo Jūsų asmens duomenis naudodama tinkamas duomenų apsaugos priemones. Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, programinės įrangos periodinį atnaujinimą, antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą, įgūdžių užtikrinimą organizuojant su asmens duomenų tvarkymu susijusio personalo mokymus, o taip pat atliekant duomenų tvarkytojų vertinimą bei atranką. Popieriniai dokumentai yra laikomi patalpose, kuriose yra taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Asmenys (darbuotojai), dirbantys su asmens duomenimis, yra saistomi konfidencialumo pareigų nustatytų teisės aktuose ir konfidencialumo susitarimų. Klinika nuolat atnaujina savo vidaus praktiką.

PRIVATUMO POLITIKA

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos patalpinimo Klinikos patalpose. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2021-08-23.